Algemene Voorwaarden NeuroVP VOF (Nederland) en NeuroVP België VOF (België)

 • 1. Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. NeuroVP: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: respectievelijk NeuroVP VOF gevestigd aan de Gaetano Martinolaan 95 te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68458762 of NeuroVP België VOF, gevestigd aan de Winston Churchillaan 228, 1180 Ukkel, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer BE0694618483;
   2. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die met NeuroVP een overeenkomst aangaat;
   3. sessie: de neurofeedback sessie die door NeuroVP wordt verzorgd;
   4. overeenkomst: de overeenkomst tussen NeuroVP en de klant;
   5. deelnemer: de natuurlijke persoon op wie de overeenkomst betrekking heeft dan wel met wie een afspraak is gemaakt voor een sessie. Gaat de klant een overeenkomst aan ten behoeve van zichzelf, dan is de klant tevens de deelnemer.
 • 2. Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen NeuroVP en de klant.
  • 2. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen NeuroVP en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
  • 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NeuroVP, voor de uitvoering waarvan door NeuroVP derden dienen te worden betrokken.
  • 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door NeuroVP vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  • 5. Indien NeuroVP niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NeuroVP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  • 6. NeuroVP heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • 3. Aanbod en prijs
  • 1. Het aanbod van NeuroVP is vrijblijvend.
  • 2. Aan de klant zijnde een bedrijf of instelling vermelde prijs voor een sessie is exclusief btw.
  • 3. Aan de klant zijnde een consument vermelde prijs voor een sessie is inclusief btw.
  • 4. De hoogte van de prijs voor een sessie is afhankelijk van verschillende factoren. De prijs per sessie wordt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
 • 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant na een intakegesprek met NeuroVP uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van NeuroVP.
 • 5. Uitvoering van de overeenkomst
  • 1. NeuroVP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  • 2. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van NeuroVP is niet afhankelijk van het resultaat. NeuroVP kan niet een bepaald resultaat garanderen en staat er niet voor in dat het door de klant gewenste effect door de uitvoering van de overeenkomst wordt bereikt.
  • 3. De neurofeedbacktherapie die wordt gegeven is op wetenschap gebaseerd.
  • 4. NeuroVP heeft het recht de overeenkomst door een derde te laten uitvoeren.
 • 6. Verplichtingen van de klant en van de deelnemer
  • 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de deelnemer de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op de deelnemer betrekking heeft, in acht neemt.
  • 2. De klant en de deelnemer dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NeuroVP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant dan wel de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NeuroVP worden verstrekt.
  • 3. Indien de door de klant of de deelnemer aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
  • 4. De klant en de deelnemer zijn gehouden NeuroVP onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 • 7. Sessie
  • 1. Indien de deelnemer zich misdraagt tijdens een sessie of anderszins een behoorlijke uitvoering van de sessie onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan heeft NeuroVP het recht de sessie voortijdig te beëindigen. De prijs voor de sessie blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van NeuroVP op vergoeding van eventuele schade.
  • 2. Het onder invloed zijn van drank of drugs gedurende de sessie is niet toegestaan.
  • 3. Tijdens de sessie dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van NeuroVP toestemming heeft gekregen.
  • 4. Het is zonder voorafgaande toestemming van NeuroVP niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een sessie.
  • 5. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dan dient de deelnemer tijdens de sessie vergezeld te worden door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 • 8. Afzeggen van een sessie
  • 1. De klant of de deelnemer kan de afspraak voor een sessie 24 uur of langer van tevoren kosteloos afzeggen.
  • 2. Indien de klant of de deelnemer een sessie korter dan 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt de volledig overeengekomen prijs voor de sessie aan de klant in rekening gebracht.
  • 3. Een sessie dient telefonisch of via de e-mail afgezegd te worden.
 • 9. Facturatie en betaling
  • 1. Facturatie geschiedt wekelijks achteraf. Deze factuur dient de klant te voldoen binnen 1 week na de factuurdatum.
  • 2. Heeft NeuroVP de betaling van de factuur niet tijdig ontvangen en heeft de klant geen gehoor gegeven aan een gestuurde herinnering, dan heeft NeuroVP het recht de uitvoering van eventuele reeds geplande sessies op te schorten totdat alle openstaande factuurbedragen zijn voldaan. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting in kennis gesteld.
  • 3. Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  • 4. NeuroVP heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
  • 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 10. Klachten
  • Klachten over een sessie dienen door de klant zo spoedig mogelijk na een sessie schriftelijk of via de e-mail aan NeuroVP te worden gemeld.
  • De klant dient NeuroVP de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat NeuroVP overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat NeuroVP erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  • Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
  • Indien NeuroVP de klacht van de klant gegrond acht, dan zal de klant NeuroVP in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal NeuroVP slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
 • 11. Aansprakelijkheid en verjaring
  • NeuroVP kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant of van de deelnemer.
  • NeuroVP is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van een sessie.
  • De deelnemer zijn onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. NeuroVP is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de deelnemer aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart NeuroVP tegen alle aanspraken ter zake.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van NeuroVP, maakt. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan.
  • NeuroVP kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door NeuroVP verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
  • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. Het volgen van een sessie of het vragen van advies aan NeuroVP dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts. NeuroVP is geen medische instelling.
  • NeuroVP is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
  • Indien NeuroVP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NeuroVP beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van NeuroVP gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van NeuroVP beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van NeuroVP.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens NeuroVP vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens NeuroVP kan aanwenden.
 • 12. Overmacht
  • NeuroVP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NeuroVP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NeuroVP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: een storing bij een computer of ander apparaat; virusinfectie of computervredebreuk door derden; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; verkeersstoringen; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; oorlog en rellen; belemmeringen door derden; werkstakingen; brand; diefstal; overheidsmaatregelen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens NeuroVP de overeenkomst uitvoert.
  • Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt NeuroVP de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • 13. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
  • NeuroVP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   1. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
   2. na het sluiten van de overeenkomst NeuroVP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  • Voorts is NeuroVP bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NeuroVP kan worden gevergd.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van NeuroVP op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien NeuroVP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  • Indien NeuroVP tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • 14. Intellectuele eigendomsrechten
  • NeuroVP behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  • De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van NeuroVP te allen tijde te respecteren.
  • NeuroVP heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant of van de deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 • 15. Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  • Indien NeuroVP – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en NeuroVP zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is NeuroVP niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
  • NeuroVP verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy.
 • 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter NeuroVP VOF te Maastricht
  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NeuroVP VOF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en NeuroVP zullen berecht worden door de bevoegde rechter in Maastricht. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat NeuroVP schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 • 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter NeuroVP België VOF te Ukkel
  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NeuroVP België VOF partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en NeuroVP, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close